Árak ellenőrzése
HU
DE RU EN
Nyárindító szuperakció 28 720 Ft-tól /fő/éj
Napsugár, szabadság, NYÁR! 30 510 Ft-tól /fő/éj
Szezonális akció 26 010 Ft-tól /fő/éj
Senior 60+ ajánlat 25 565 Ft-tól /fő/éj
Nőgyógyászati kezelések
Bőrgyógyászati kezelések
Csakraharmonizáló kezelés

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési nyilatkozat

Ön a Hévinvest Spa-Golf Zrt. Hotel Európa Fit****superior internet oldalán történő regisztrációval, a hírlevélre történő feliratkozással illetve vendégünkkénti bármely regisztrációjával, szolgáltatásaink igénybevételével időkorlát nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Hévinvest Spa-Golf Zrt. az Ön adatait kezelje, nyilvántartsa, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a jogszabályi előírások betartása mellett feldolgozza és felhasználja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a 'Hotel Európa Fit****superior , H-8380 Hévíz, Jókai u. 3.' címre, vagy az pr@europafit.hu email címre küldött levélben.

Amennyiben Ön mások nevében is regisztrál, úgy tekintjük, hogy rendelkezik felhatalmazásukkal, mely kiterjed az adatkezelési hozzájárulásra is. Adatkezelési hozzájárulás az is, ha az adatokat szerződéskötés szándékkal vagy a szerződés keretében bocsátja rendelkezésünkre. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) nyújthatja be.

1. A szolgáltató adatai:

2. Általános szabályok:

(a) Jelen “Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 8380 Hévíz, Jókai u. 3. szám alatt üzemeltetett Hotel Európa Fit szálloda szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval együttműködnek.

3. A szerződő fél:

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő és/vagy igénybe vevő természetes személy, jogi személy,  egyéb gazdálkodó szervezet. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

(b) A szolgáltató és a vendég a feltételek teljesülése esetén a szolgáltatási szerződés feleivé válnak, a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

(a) (a) A vendég szóban, írásban - levélben, telefaxon, e-mail-ben, honlapon keresztül vagy más elektronikus úton (f. pont) - küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül (hétvége és ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül - illetve az ajánlatban megjelölt opciós határidőig - írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltatói ajánlati kötöttség megszűnik.

(b) (b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - szolgáltatói írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta. A megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet. A szerződést keletkeztető, módosító és megszüntető jognyilatkozatokat a felek a magyar jogszabályok által szabályozott elektronikus úton is megtehetik.

(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
A szolgáltatót nem terheli szerződéskötési (szolgáltatási) kötelezettség A vendég ajánlatát, szolgáltatás iránti igényét indokolási kötelezettség nélkül visszautasíthatja.

(d) (d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ha a vendég a megrendelt úgynevezett extra – gyógyászati, kozmetikai és más – szolgáltatásokat nem veszi igénybe, és azokat az egyes szolgáltatások kapcsán biztosított határidőben nem mondja le, vagy a szolgáltató lemondási lehetőséget a szolgáltatás jellege miatt nem biztosít, a vendég az adott szolgáltatás díjának 50 %-ával egyező kötbért köteles fizetni.

(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

(g) A szolgáltató vagy vele jogviszonyban álló partnere által adminisztratív illetve technikai, informatikai hibából adódó téves, alacsonyabb ár illetőleg díjajánlat vagy közlés esetén a felek közti szerződés – közvetett és közvetlen szerződéskötés esetén egyaránt – csak akkor jön érvényesen létre, ha az a honlap szerinti árak, díjak legfeljebb 20 % mértékű csökkenését eredményezi. Ezt meghaladó téves ár, díjközlés esetén ajánlati kötöttség nem áll be, a szerződés elfogadó nyilatkozat esetén sem jön létre (nyilvánvaló akarathiba).

(i) A szálloda kedvezményeket egyedi megállapodás szerint, valamint az erre vonatkozó, a törzsvendégek kedvezményeit is rögzítő szolgáltatói szabályzatban határozza meg. Eltérő megállapodás, szabály hiányában alapelv, hogy a különböző kedvezmények egymás mellett nem érvényesíthetőek.

5. A lemondási feltételek:

(a) (a) 3 nappal érkezés előtt a foglalás kötbérmentesen lemondható, 3 napon belüli lemondás esetén 50 % kötbér kiszámlázásra kerül. Amennyiben a foglalás a kötbérmentesen lemondható időszakban kerül lemondásra, a befizetett előleget visszautaljuk, vagy annak összegéről szabadon felhasználható ajándékutalványt állítunk ki. Az érkezés előtt 3 napon belül történő lemondás esetén az előleg kötbérként kerül beszámításra és az összeg nem kerül visszautalásra.

(b) (b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így például akciós ajánlatai - foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

6. A szolgáltató által alkalmazott árak:

(a) (a) A szálloda szobaárai (Rack Rate) – a honlapon történő közzététel mellett - a szálloda recepcióján és a szállodai szobában kerülnek kifüggesztésre, a szolgáltató által nyújtott egyéb, a szállás szolgáltatástól eltérő szolgáltatások árai az adott szállodai részlegeken - így pl.: étterem, gyógyászat, szépségintézet, továbbá a szálloda honlapján - kerülnek kifüggesztésre, de azokról külön kérésre a recepción is felvilágosítás kapható.

(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott, továbbá azon szolgáltatások áraira sem, melyeket a vendég már megrendelt.

(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

(d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meg-határozni.

(e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.europafit.hu weboldalon is közzéteszi. A szálloda szolgáltatásait partnerek útján is forgalmazza. Ebből, továbbá a szezonalitásból, a deviza árfolyamok változásaiból, az akciók során alkalmazott árakból, egyéb gazdálkodási tényezőkből következően a szolgáltatások ára azonos időben is eltérhet. Emiatt a vendég a szolgáltatóval szemben igényt nem érvényesíthet, rá az általa kötött szerződés szerinti árak vonatkoznak.

(f) Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében, a szolgáltató aktuális jutalékszabályai szerinti mértékben lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

(i) A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét az aktuális szezonban a szálloda honlapján tünteti fel. A gyermekkedvezmény annak, aki nem töltötte be a 18. évét. Az életkor igazolását a szolgáltató a törvényes képviselőtől, kísérőtől kérheti. Ennek megtagadása esetén a szolgáltató felnőtt árakat alkalmazhat.

(j) Az (i) pontban meghatározott kedvezmények melletti esetleges egyéb kedvezményekről szóló tájékoztatót a szálloda recepcióján és/vagy a szállodai szobákban, valamint a szálloda honlapján található hirdetmény tartalmazza.

7. A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget két módon egyenlítheti ki:
Az előzetesen átutalással (valamint a holnapon szereplő aktuális fizetési lehetőségek valamelyikével), vagy érkezéskor a szálloda recepcióján bankkártyával, készpénzzel vagy azt helyettesítő cafeteria eszközökkel, a tartózkodás teljes időtartamára nézve egyenlíti ki.

(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:

(c) Szolgáltató a vendég a szálloda vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli. A vendég fogyasztási számlájának kiegyenlítését a szállodai recepción teheti meg a fogyasztását követően, ahol a szolgáltató munkatársai számlát készítenek a számlakészítésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

8. A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei:

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 15 órától foglalhatja el - check in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11 óráig - check out - köteles elhagyni.

(b) Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon a 9.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, vagy késői check out történik, extra díj kerül felszámításra, ennek aktuális mértékéről a rezerváció és a recepció ad felvilágosítást.

(c) A szolgáltató – külön díjfizetés ellenében - vendégei számára lehetővé teszi, hogy a szállodába – maximum szobánként kettő, egyedenként legfeljebb 35 kg-os és 60 cm marmagasságú - kutyáját bevigyék azzal, hogy a kutya a szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a szállodai szoba megközelítésére használhatja. Egyéb helyiségeket - pl.: étterem, wellness, stb. - a kutyák nem használhatnak. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a kutya mérete vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a fogadását megtagadni, valamint a tartózkodás alatt a létrejött szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. Előre be nem jelentett kutya esetén a szolgáltató szintén jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a kutya fogadásának megtagadására. Harci kutya (A Kormány, az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet -  Tvr. 5. §-ának (2) bekezdésében megjelölt veszélyes eb (pit bull terrier és keverékei), valamint a Tvr. 5. §-ának (4) bekezdése alapján veszélyesnek minősített eb) nem vihető be. A szolgáltató a Kutya Etikettben további  részletesebb, kötelező érvényű szabályokat határozhat meg.

(d) A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által a szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott károkért. A tartózkodás szabályainak megszegése, a károkozás a szolgáltatási szerződés vendégre is kiterjedő azonnali felmondását alapozza meg.

(e) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés “vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

(g) A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe. Azoktól, akikkel a szolgáltató a szerződést felmondani vagy a szolgáltatást megtagadni volt kénytelen, a jövőbeni ilyen igények teljesítse is megtagadható.

(h) A szolgáltató nagy figyelmet fordít a balesetek megelőzésére, különös tekintettel a csúszásvédelemre, ezért a szállodai szobákban csúszásmentes kád alátétet helyez ki, amelynek használta javasolt a tartózkodás ideje alatt. A használat elmulasztásából adódó balesetért minden felelősség a vendéget terheli. A szálloda közösségi tereiben történő takarítási folyamat alatt tábla hívja fel a figyelmet a csúszásveszélyre. A szolgáltató nem felel azokért a károkért, melyek figyelmeztetés és a csúszásveszély vagy más, jelzett veszély vendég általi figyelmen kívül hagyásából vagy a nem rendeltetésszerű igénybevételből erednek.

(i) A 18 év alatti vagy egészségi állapota miatt rászorult vendég nem hagyható szülői, kísérői felügyelet nélkül.
A gyermek animációs programok feltételezik a gyermekek aktív bevonását a programokba, ezért, amennyiben a gyermek szakképzett egészségügyi, vagy orvosi felügyeletet igényel, a szálloda megtagadhatja az animációs programokon való részvételét. (A szolgáltató nem rendelkezik mentális vagy testi betegségek, fogyatékkal élők ellátását célzó speciális szakmai tudással)

(j) A szállodának nem áll módjában nővérfelügyeletet, ápolót  biztosítani a vendég tartózkodása alatt, a szolgáltatások igénybevétele a szükséges képességek, adottságok megléte esetén lehetséges.

9. A szolgáltatások biztosítása:

(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából - különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák - nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.

(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég kártérítési igénnyel nem léphet fel.

10. A vendég jogai:

(a) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

(b) A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

11. A vendég kötelezettségei:

(a) A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

(b) A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak és megfelelően, a ház rendjét betartva viselkedjenek a szolgáltató szállodájában.
A kiskorú, vagy más okból nem teljes cselekvőképességű személy károkozásáért – függetlenül attól, hogy a károkozó magatartásra felügyelete alatt vagy azon kívül kerül sor – a szállodában tartózkodó felnőtt szülő, kísérő köteles minden károsult irányába helytállni.

(c) A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

(d) A vendég saját ételt-italt a szolgáltató szállodájának vendéglátó egységeibe nem hozhat be, továbbá a kifüggesztett éttermi szabályzatot mindenkor köteles betartani.

12. A vendég kártérítési felelőssége:

(a) A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek károkozó magatartása miatt.

(b) A vendég kártérítési (megtérítési) kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni. A kártérítési kötelezettség a szálloda területén, kertjében, a garázsban, a kültéri szállodai parkolóban, a járművekben, egyéb vagyontárgyakban okozott károkra egyaránt kiterjed. Fennáll a kötelezettség a biztosító által nem térített károkra nézve is.

13. A szolgáltató jogai:

(a) Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.

(b) Vagyon- és balesetvédelmi okokból a szálloda egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer a törvényi szabályozásnak megfelelően tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

(c) A szálloda területén a szállodai vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülnek lebonyolításra. A programokról fotó- és videófelvételeket készíthet a szálloda munkatársa, vagy a szálloda által az erre a feladatra igénybevett vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken. A szálloda az adatvédelmi és személyiségi jogokhoz fűződő érdekek érvényesítésére törekszik, azonban a felvételeken szerepelő felismerhetetlenséget garantálni nem tudj. A  szolgáltató ebből fakadóan, vagy más vendég által készített fotók, videók közreadása miatt nem vállal felelősséget.

14. A szolgáltató lényeges kötelezettségei:

(a) A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

(b) A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

15. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.

(b) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t, ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

(d) A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a vendég a káresetet a szolgáltató recepcióján. Távozást követően a szállodai tartózkodás alatt bekövetkezett és felismert kár miatti igény nem érvényesíthető a szolgáltató felé való, távozás előtti bejelentés elmulasztása esetén. Távozás után felismert kár érvényesítésének határideje a felismeréstől számított 30 nap, módja írásbeli kárbejelentés.  Távozás után 90 nappal kárigény nem érvényesíthető (jogvesztő határidő).

(e) A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezte azokat el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke ebben az esetben a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb ötvenszerese.

(f) A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. A bizonyítási kötelezettség a szolgáltató kártérítési felelősségére nézve – a letéti felelősségen kívül - a vendéget terheli.

(g) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során, az azokban bekövetkezett vagy általuk okozott károkra nézve.

(h) A szálloda által szervezett fakultatív, sport, ügyességi, animációs programokon való részvétel saját felelősségre történhet, a résztvevők fizikális és egyéb szükséges képességének, készségének, ismeretén alapuló saját döntése szerint.

16. A vendég betegsége, halála:

(a) Abban az esetben, ha a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles az orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálláshely elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.

16.1 A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos szabályok

(a)A szálloda valamennyi szolgáltatását, ideértve a szobaszolgáltatást is, csak fertőzés- és tünetmentes vendégek vehetik igénybe

(b) Amennyiben a vendég a szállodai tartózkodása során a fertőzésre jellemző tünetek bármelyikét (láz, száraz köhögés, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara) észleli magán, köteles erről haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a szállodát.

(c) A haladéktalan tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a vendég felelősséggel tartozik.

(d) A szálloda a fertőzésgyanús vendéget teszteli, amit a vendég köteles tűrni.

(e) Pozitív teszteredmény esetén a szálloda az illetékes járási hivatal értesítése mellett jogosult:

16.2 Általános eljárásrend fertőzésgyanús esetekben:

(b) A vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

17. Szállodában felejtett értékek:

A vendégek szállodában felejtett értéktárgyai, pénze, egyéb dolgai kapcsán a szolgáltató felelősségét kizárja, utánküldési kötelezettség nem terheli. A szolgáltató a talált tárgyakat 30 napig őrzi, a tulajdonosnak tulajdonjogának igazolása esetén kiadja. A szolgáltató őrzési, utánküldési költségeit felszámíthatja. A 30 nap leteltével a szálloda a talált tárgyakat a jegyzőnek átadja.

18. Titoktartás:

(a) A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek szabályai szerint eljárni.

19. Vis maior:

(a) Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

20. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

(a) A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V.  törvény - Ptk. - rendelkezéseit és az egyéb magyar jogszabályokat kell  alkalmazni.

(b) A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Keszthelyi Járásbíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Zalaegerszegi Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

21. Vegyes rendelkezések:

(a) Jelen általános szerződési feltételek 2018. január 3. napjával lépnek hatályba. Rendelkezéseit az egyedi szerződések szabályaival együtt kell alkalmazni.

Hévíz, 2021. december 13.

4.9/5
749 értékelés
Tisztaság
99%
Kényelem
97%
Személyzet
98%
Ár-érték
94%
Szoba
97%
Étterem
96%
Elhelyezkedés
99%
Megközelíthetőség
99%

Ezért szeretnek vendégeink

“Minden jó volt a szoba valóban olyan mint a képeken és párommal nagyon jól éreztük magunkat. A személyzet segítőkész és kedves volt az ételek ízletesek és választékosak. Wellness részlegben a nagyobb medence lehetne 2-3 fokkal melegebb :) A karácsonyi dekorációért külön elismerés nagyon ízléses és igényes volt.”

2021. december 29.

“A szállodai szolgáltatások tökéletesek. Azonban érkezéskor azt tapasztaltuk az autópályáról (M7) nincs elég információs tábla kihelyezve. Én személy szerint hiányoltam körforgalmaknál a HÉVÍZ táblát (nagyon kevés kiírás található és többnyire Balatoni célpontok, kisebb falvak vannak a táblákon jelölve. ) Véleményem szerint HÉVÍZ megérdemelné, hogy GPS nélkül is oda lehessen találni :-) Hévízhez közelítve pedig fontosnak tartanám a szálloda irányát is jelölni, sokkal praktikusabb lenne mint a GPS-re hagyatkozni. Ez a jó hírű csodálatos hely és szálloda megérdemelné, hogy táblák jelezzék messziről :-) A hotelben többször jártam, mindig mindennel elégedettek voltunk. Legutóbb a felújítás előtt volt szerencsénk. Gratulálunk nagyon szép és ízléses felújításon esett a szálloda. Biztos, hogy máskor is visszatérünk :-) Köszönet a személyzetnek az eltöltött szép napokért!”

2022. február 22.

“Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük!”

2021. november 02.

“Nagyon jól éreztük magunkat, visszamegyünk!”

2022. március 16.

“Kilátással a tetôre? Lehet hogy Minden szoba foglalt volt? A szakácsok és AZ éttermi személyzet 10 pontos! ”

2021. december 08.

“Tavaly ősszel töltöttünk el néhány napot ebben a szállodában, és annyira megtetszett, hogy a járványhelyzet enyhülésével most is visszatértünk. Változatlanul teljesen elégedettek vagyunk mindennel, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat is. Bizonyára még kellemesebbé teszik a pihenést a kültéri medencékkel kapcsolatos fejlesztések, a kedvező Senior 60+ ajánlat keretében mindenképpen visszatérünk majd.”

2022. március 13.

“Szívesen ajánlom a szállodát, kedves személyzet, tisztaság, kényelem jellemzi. Finomakat ettünk, a választék rendkívüli, a pincérek kedvesek, figyelmesek, pedig nagyon sok vendég volt épp a szállodában. Az uszoda, wellness részleg tiszta, talán csak egy fájdalmunk volt, hogy az infraszauna nem üzemelt a hétvégén. Bármikor szívesen visszajönnénk, a gyermekeinknek is nagyon tetszett!”

2022. február 28.

“Szuper volt, köszönjük!”

2022. január 14.

“Nem véletlenül jöttünk vissza ötödjére ! Jövő nyáron találkozunk !”

2021. november 03.

“Szuper hotel, igényes kialaktású szobák, finom ételek, tiszta medencék.”

2022. június 21.

“Maga a nyugalom ,a szálloda. Mindenkinek csak ajánlom. Éva Maria”

2022. május 09.

“Szilveszterrel kapcsolatban lenne észrevételem. A műsor fergeteges volt, de nagy csalódás volt számunkra, hogy állva kellett végig nézni ( élvezni) !!! Hosszú évek óta Önöknél szilveszterezünk, eddig kényelmesen vacsora után ülve csodálhattuk a műsort. Szeretnénk még megjegyezni, hogy díszítés nagyon tetszett! Az ételek nagyon finomak voltak. Ha megenged még egy észrevételt (ez már lehet, hogy már túlzás megjegyzés) érkezéskor a szobánkban személyre szóló üdvözlő kártyát kaptunk, ami igen jól esett! Nagy tisztelettel: Ulrik György és felesége, valamint Dr. Kőrösi Géza és felesége”

2022. január 08.

“N agyon szeretjük ezt szállodát,évek óta visszatérő vendégek vagyunk.Nagyon kedves személyzet,szuoer konyha,mindenki talál kedvére megfelelőt,nagyon finomak az ételek,kedves kiszolgálás van.Imádjuk az úszómedencét,kellemes a víz hőmérséklete,jó benne úszni.Hévíz egy nagyon kedves városka,jó nagyokat lehet ott sétálni.alig várjuk,hogy újból visszarérjünk'”

2022. január 03.

“Ebbe a szállodába 15 éve minden évben eltőltöttem 8 napot és azt tapasztaltam, hogy évről - évre emelik a színvonalat színe mindenterületen. Aki pihenni és gyogyúlni akar annak feltétlen ajánlom, de aki pár napos kikapcsolódást akár, az sem fog csalódni ”

2021. december 09.

“Mivel eddig nyolc éve járunk a szállodába,és az idén tervezzük, hogy ismét megyünk,semmilyen negatívumot nem tudok írni a hotelről. Van összehasonlítási alapunk,más magát négy csillagosra besoroló szállodával kapcsolatban. Amennyiben azok 4-est adnak,akkor az Európa fit,lehet lazán ötös. A tisztaság, a kényelem,a medencék,az ételek,a személyzet évek óta tartják a megszokott színvonalat ! Köszönjük !”

2022. június 04.

“Szép környezet, barátságos, segítőkész személyzet, finom, választékos ételek! Nem ez volt az utolsó pihenésünk ebben a szállodában! Csak ajánlani tudom!”

2022. április 21.

“Szuper hely, kényelmes szobák, finom ételek.”

2022. január 01.

“Tetszett minden, köszoönöm”

2022. június 08.

“Nagyon remek szálloda minden tekintetben‼️”

2022. január 17.

“Többször visszajárunk ,nagyon szeretjük”

2021. november 04.

“Nagyon kedves személyzet, remek ételek, finom koktélok és csodaszép szoba. :)”

2022. április 19.

“Negyedszer tartózkodtam az Önök szállodájában, de kedvességük, figyelmességük töretlen. Nagyon jól éreztem magam ismét. Köszönöm.”

2022. február 28.

“Az ételek finomak, ízletesek voltak.3 éjszakás ottlétünk alatt a reggeli mindig ugyanaz volt, de vacsora változatos volt. Külön felhívnám a figyelmet MINDEN EGYES SZEMÉLYZETre: udvarias, mosolygós :) Máskor is visszamennék!”

2022. június 15.

“Gyermekprogramok inkább kisebb gyereknek vannak szabva , a 9-12 éves korosztálynak csak a játék konzolok élvezhetőek, a külön próbálok nem.”

2021. november 01.

“8 éve járunk ide hol barátokkal hol csak családommal, mindenkinek ajánlom a szállodát aki jókat szeret enni fürdeni es pihenni . Nálunk csillagos 5”

2022. március 15.

“Én ilyen profi szállodával még nem találkoztam. Kedves és nagyon figyelmes személyzet. Minden centiméter felújítva és tisztán tartva. Az étkezések pedig torony magasan a legjobbak amit valaha szállodában ettem. Nem elégszik meg a hely a csak "jó"-val. nagybetűs KIVÁLÓ az egész.”

2021. december 07.

“Egyetlen apró észrevétel, hogy a vacsoránál lehetne több húsmentes étel, egyébként nagyszerű a hotel, csak ajánlani tudom mindenkinek”

2022. február 07.

“Imádtunk minden ott töltött percet, nagyon szépen felújitott szobák, kiemelkedően kedves személyzet, szuper ételek.”

2022. január 10.

“Minden szempontbol SZUPER!”

2022. április 27.

“Ami számunkra a legfontosabb, tökéletes tisztaság volt. A személyzet hozzáállása és szakmaisága megkérdőjelezhetetlenül a legmagasabb színvonalú Magyarországon. (A szálloda szakmai elismertsége nem véletlen, tapasztaltuk.) Az ételválaszték csodálatos, a bár kínálata szintén tökéletes. Egyetlen dolog, amiben szerintünk javítani lehetne, hogy a téli időszakban az étteremben tartózkodás után a ruhánkba beivódott az ételszag. Ennek megoldása szerintünk még fontos lenne.”

2021. december 28.

“Minden nagyon klassz volt! Kivéve egyet, hogy a wellness részlegen egy kicsit hűvös volt. De a szoba az ételek a személyzet minden kiváló volt.”

2021. december 31.

“Édesanyám többször járt már itt, ő ajánlotta. Maximálisan elégedett vagyok! Patyolat tisztaság mindenhol, kedves, segítőkész személyzet, finom ételek, szuper welness. Az elképzelésemet sokszorosan felülmúlta, minden elismerésem az Önöké!”

2022. május 09.

“Udvarias segítőkész személyzet, tisztaság mindenhol, kitűnő konyha, nagyon jó elhelyezkedés.”

2021. december 06.

“Kedves, előzékenyen személyzet, köszönet a kezeléseket végző munkatársaiknak, profik és mosolygósak.”

2022. február 12.

“Először jártunk az Önök szállodájában és nagyon elégedettek voltunk mindennel. A wellness részleg szuper, talán csak egy kis kis negatívum, hogy az élménymedence vize nem felelt meg a kiírt hőmérsékletnek és kicsit hideg volt. Az ételek nagyon-nagyon finomak és ízletesek voltak, bőséges választékkal. A személyzet nagyon kedves és segítőkész volt. Az apartmanszoba nagyon szépen felújított és tágas, talán annyit lehetne javítani, hogy a fürdőben a ventilátor külön kapcsolható legyen, mert nagyon hangos. Összességében szuper hely, imádtuk, bármikor visszatérnénk.”

2021. december 06.

“Foglaláskor nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, kielégítő válaszokat kaptam. Érkezéskor szintén barátságos fogadtatásban részesültünk. Gratulálunk!”

2021. október 29.

“Minden rendben volt :)”

2022. március 28.

“imádom ”

2022. június 20.

“Nagyon szép, minden szépen fel vannak újítva a szobák. Már többször voltunk, vissza járó vendégek vagyunk. Cili”

2022. március 28.

“Többször voltunk már a szállodában,egy szóval meg tudom fogalmazni,szuper hely,minden hónapban visszatérünk.”

2022. június 24.

“Már második alkalommal jártun önöknél. Nagyon jól éreztük magunkat. Sajnáltuk ,hogy a kinti úszómedencét most nem tudtuk használni felújítás miatt. Kedves a személyzet, nagy tisztaság van, minden kényelmünk meg volt. Biztos megyünk még máskor is. Az ételeket lehetetlenség mind végig kóstolni pedig biztosan mimden nagyon finom. A lwvesbüfé nagyon jó ötlet es az italfogyasztás is ,hogy ingyenes étkezés kötben. Mindent köszönünk a bárban dolgozó személyzet nagyon kedves udvarias de az étteremben is ezt tapasztaltuk . Mindenki mosolyog és figyelmes.”

2022. április 04.

“Minden jó volt.”

2022. január 24.

“Fantasztikus szálloda, mondhatnám az eddigi legjobb. Visszatérő vendégként még mindig lenyűgöz.Ajánlom mindenkinek tiszta szívből.”

2021. december 07.

“Szeretném külön is kiemelni, ami nagyon tetszett: az étteremben finom vacsora, isteni friss sütemények. A bárban nagyon finom koktélok, nem volt belőlük kispórolva az alkohol. Nagyon jó a társasjátékos szoba, külön kiemelném az ottani kolléga kedvességét! Nagyon tiszta a wellness részleg. Jó ötlet (bár kissé eldugott) a könyvespolc.”

2022. június 06.

“A szoba nagyon szép, kényelmes, tiszta. Azért adtam 4-est, mert a 632-es szoba ajtaja nagy robajjal csukódik, mert a felső részen ütközik csukódáskor. Szerintem egy szaki ezt percek alatt kijavítaná.”

2022. február 21.

“Nagyon jól éreztük magunkat Önöknél. A szobánk igényesen berendezett, tiszta és kényelmes volt. Az ételek is minden minden igényünket kielégítették.”

2021. november 03.

“Jo kis szálloda:) bár a wellness részlege nem túl gyerekbarát, de az animációs programok kárpótoltak ezért.”

2021. október 31.

“Ajánlom mindenkinek!!! 8x5 ez egy megérdemelt lelkiismeretes csapatnak köszönhető!! Köszönöm párommal együtt ezt a szuper2021-2022.váltást nagyon vigyáztok mindenre és ezért **5-ös. Maradok mindig elismerő vendégetek Lajos és párja Ildikó. 2021.12.29-2022.01.02 ”

2022. január 03.

“Fantasztikusan éreztük magunkat, mindennel elégedettek voltunk”

2022. január 10.

“Először voltam halmozottan sérült lányommal a Hotel Európa fitben.Nagyon jól éreztük magunkat, mert az akadálymentes lakosztály minden igényünknek megfelelt.Mindenki empatikus volt, segítettek mindenben.A fürdő sajnos nem akadálymentes, de ott is kaptunk segítséget.Reméljük, visszatérhetünk még a jövőben.”

2022. június 22.

“Most már sokadjára jártunk a szállodában, mindig maximálisan elégedettek voltunk. A tisztaság első osztályú, valamit a ételkínálat is fantasztikus. Vissza is fogunk térni rendszeresen.”

2022. június 05.

“Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük!”

2022. május 17.

“Köszönjük szépen, nagyon elégettek voltunk. A személyzet nagyon kedves és figyelmes. A Hotel egész területe nagyon tiszta, jól felszerelt. Az étterem kínálata minden igényt kielégít, nagy öröm, hogy a gyerekekre is gondolnak. Rendkívül figyelmes volt, hogy a szobánkban a kutyának nasit készítettek be, illetve a feleségem születésnapjára( amit külön nem jeleztünk) egy kis tortával lepték meg. Köszönünk szépen mindet.”

2022. június 27.

“Minden jó volt, de kiemelném az éttermet, a kaja nagyon jó volt. A választék az ízek és a felhozatal maximális értéket képvisel. A Wellness inkább az öregeknek alkalmasabb, talán nyáron a kinti medencével jobb lehet. De az étterem miatt szívesen visszamennék csak-hogy ott falatozzunk. Nincs más fontos higgyék el nekem! Tisztelettel üdvözlöm a szakácsokat és cukrászokat! Szeretnénk visszamenni és ez az ár amit kaptunk tökéletes egy magyar családnak! A németek meg fizessenek többet! Jó volt! Ja, a cukrásztermékek messze jobbak mint bármely eddigi hotelban! Mindenki köszönt! Tudom ez alap, de pesten ….szóval aki itt edződik, annak ez is újdonság! Tisztelettel: Fülöp Tamás és Fülöpné Ildikó”

2022. április 26.

“Nagyon köszönjük a csodálatos hétvégét! Gratulálunk minden munkatársuknak a nagyon magas színvonalú szolgáltatásokért! Üdvözlettel, Tar Géza”

2022. február 21.

“Minden kérésünket minden további nélkül azonnal teljesítették.Ezúton is újra megköszönjük! Nagyon segítőkész mindenki a Hotelben. Bátran ajánlom . Az ételek finomak, gondolnak a gyógyteákat fogyasztókra is és az ételintoleranciával küzdők is megtalálják a számukra legjobb ételeket, italokat. Mindenhol tisztaság van .”

2022. március 07.

“A tv csatornák közül a hír tv és atv nem működött, bár a listán fel volt tüntetve. Egyébként minden nagyon jó volt, az adott pontoknak megfelelően.”

2022. március 28.

“Sogoromék és barátaim is Magyarországon csak az Europafit Hotelben érzik nagyon jól magukat. A szálloda teljes személyzetének teljes elismerésem és köszönetem. Gratulálunk a szálloda vezetőségének,márciusban újra találkozunk. Üdvözlettel Szatmári Tamásné és Szatmári Tamás”

2021. október 31.

“Már nem első alkalommal jártunk a szállodában. Mivel korábban is mindennel meg voltunk elégedve, így szívesen tértünk vissza most is. Legközelebb is a Hotel Europa Fit-et fogjuk választani kikapcsolódásunk helyszínéül.”

2021. november 02.

“Elégedettségünket jelzi az a tény, hogy beneveztünk a törzsvendég programba. Tökéletes hely pihenésre,kikapcsolódásra,gyógyulásra.Rendkívül kedves, segítőkész a személyzet minden tagja.Kitűnőek az ételek,a kiszolgálás.Még tökéletesebb lenne a pihenés, ha az odalátogató vendégek közül többen betartanák a kulturált viselkedés szabályait.Ezzel az apró megjegyzéssel együtt is köszönjük a vendéglátást!”

2022. február 22.

“Köszönjük a vendéglátást. Nagyon jól éreztük magunkat. Szuper volt. A szobák nagyon szépek és modernek. A személyzet kiváló. Nagyon kedvesek voltak. A gasztronómia is kiváló. Nagyon finom, bőséges és választékos ételekkel találkoztunk. Ami kicsit kényelmetlen volt, hogy a beltéri felújítások után a kültéri környezet egy része most is felújítás alatt van. De hát ez velejárója és elfogadható. Nagyon praktikusan megoldották, hogy a kültéri medencék mindenhol használhatóak legyenek. Táblákon tájékoztatnak, hogy mi fog megújulni és milyen újdonságok lesznek. Mi szóbeli ajánlás után mentünk, de másnak is nagyon tudom ajánlani a szállodát. Biztos fogunk még a jövőben is idejárni pihenni.”

2022. június 20.

“Mindennel meg voltunk elégedve. Mivel többször megszálltunk már az előző években a szállodában, és tudatosan választjuk, örülnénk ha némi (5-10%) kedvezménnyel honorálnák következő látogatásunk. Köszönettel, üdvözlettel, Molnár Péter”

2022. január 10.

“CSodálatos egy hetet töltöttünk a Hotel Europában.Mindennel nagyon megvoltunk elégedve.Ettől jobbat nem is tudunk elképzelni.Úgy megyünk Önökhöz,mintha haza mennénk.Aminek különösen örültünk,hogy az emeleti gőzszaunát bekapcsolták,mivel a földszinti elromlott. A szobánk nagyon kényelmes,és ragyogó tisztaság van. Segítőkész kedves személyzet,minden dolgozójuk. Az étteremben bőséges a választék,és nagyon finomak. Gratulálok Önöknek,hogy ilyen csodálatos hotelt működtetnek. Sajnos ez nem mondható el minden welness hotelra. Húsvétra ,ha semmi nem jön közbe,ott vagyunk. Nagyon jó egészséget kívánunk Önöknek.”

2022. január 18.

“Nagyon jól éreztük magunkat, annak ellenére, hogy az idő nem számunkra kedvezett, de minden gyógyászati, és fürdési lehetőség meg volt, amit -rövid tartózkodásunk alatt - ki is használtunk. Remélem hamarosan visszatérünk Önökhöz. Üdvözlettel és köszönettel : Dr. Csikai Lászlóné”

2022. június 08.

“A Hotel Európa Fit rövid időn belül a kedvencemmé vált, kiváltotta az előzőleg általam legjobban kedvelt szállodát. Biztos, hogy rendszeresen visszatérő vendég leszek. A legnagyobb vonzereje - minden más kifogástalan szolgáltatása mellett -, a kimagaslóan figyelmes személyzet.”

2021. december 07.

“Nagyon elégedettek voltunk! A gyerekfoglalkozások, külön programok (előadások, beszélgetések, vetélkedők) fantasztikusak. Köszönjük Erika néni figyelmességét is, türelmét a gyerekekhez. Vissza fogunk még térni.”

2022. június 07.

“Szuper szálloda, csak ajánlani tudom”

2022. június 03.

“Tetszett a személyzet udvarias, segítőkész magatartása.”

2022. február 12.

“Fantasztikus jo hely....es a konyha tokeletes”

2022. január 11.

“Tisztaság, nyugalom, kényelem,kitűnő konyha és barátságos fogadtatás! A nevem helyesen: Dr. Bányai ELEK!!”

2022. január 27.

“Tökéletes volt, ajánlani fogjuk ismerősöknek. ”

2022. május 09.

“Mindennel maximálisan meg voltunk elégedve! Köszönjük szépen!”

2021. november 01.

“A szobában két egyszemélyes ágy volt összetolva franciaágynak, ami nagyon sokszor szétcsúszott... Esetleg erre lehet megoldást találni, de egyebekben minden fantasztikus volt, a wellness csodálatos, az ételek isteniek! Csak ajánlani tudjuk, biztos, hogy visszatérünk!”

2022. február 05.

“Jól éreztük magunkat”

2022. április 01.

“Remekül éreztük magunkat, az aktuális felújítási munkálatokat (és az ezzel járó szűkített wellness kínálok), illetve egy-két feláras szolgáltatást leszámítva tökéletes élményt nyújtott a Hotel Európa Fit!”

2022. május 30.

“Pozitívumok: Személyzet: kedves, segítőkész, udvarias, tájékozott, egyszóval professzionális!A recepciótól a takarítókig tényleg mindenki Szoba : ízlésesen dekorált, tágas ,tiszta ,hatalmas tükrös gardrób, nagy tükör a fürdőszobában ,argán olajos tusfürdő, nagy led tv ,nescafe ill.tea bekészítés vízmelegítővel(apró figyelmesség,de vkinek nagyon fontos lehet mint nekünk is) Ételek kiválóak (reggelinél van tepertő!!! ez kuriózum a magyar ételeket kedvelőknek Fürdő részleg kiváló Van mélygarázs! Vannak nagyon jó könyvek Negatívumok: Szívesen írnék jobbító szándékkal ha tapasztaltam volna :) ”

2022. május 31.

“Ide érdemes visszatérni.”

2022. április 02.

“Tökéletes volt minden, kedvenc szállodánk lett!”

2021. december 12.

“Első alkalommal voltunk a szálloda vendégei. A tapasztalataink nagyon jók voltak az eltöltött 4 éjszaka során. A szoba tisztasága, felszereltsége is rendben volt. Az ételek mind minőségileg, mind választék szempontjából is nagyon rendben voltak, nagyon ízletesek voltak. Sajnos azonban a diák felszolgálók nem mindig figyeltek a használt teritékek leszedésére. A személyzet nagyon kedves és segítőkész volt. Nem utoljára jártunk Önöknél.”

2022. január 19.

“Imádtam a fecskéket.”

2022. május 25.

“Minden nagyon jo volt, Szoba nagyon tiszta volt, étel is finom volt.”

2022. január 09.

“A Kényelemre csupán a folyamatban lévő építkezés miatt nem adtunk maximális pontszámot. Egyébként teljesen elégedettek voltunk. Kiemelnénk a köszönetet a fecskék nevében, hogy meghagyják a fészkeket. Körülbelül húsz fecskét számoltunk meg, akik repkedtek a magasban. Köszönjük. Idén kis meglepetésben is volt részünk, hogy egy nagyon tágas apartmannt kaptunk, nem csak ezért, de most sem csalódtunk a Hotel Európa Fitt szállodában. Ismételten vissza fogunk térni!”

2022. május 02.

“Már nem először, de nem is utoljára voltunk Önöknél. Bár sajnáltuk, hogy a kinti átalakítás miatt nem tudunk a külső medencében fürdeni, de legalább lesz okunk újra menni, hogy a megújult külső részt is tesztelhessük. Nekünk nagy öröm volt (a szállónak biztos nem annyira), hogy nem volt sok vendég, így nagyon jót tudtunk pihenni és fel tudtunk töltődni mind a wellnessben, mind a bárban. Külön szeretnénk kiemelni a reggeli és vacsora időszakban a kártyákat ellenőrző, Béla nevű kollégájukat, akivel nagyon jókat beszélgettünk, említette, hogy 2 hónap múlva nyugdíjba megy. Innen szeretnénk neki jó egészséget és aktív nyugdíjas éveket kívánni. :) Üdvözlettel, Páldi Csaba és Páldi Melinda”

2022. április 11.

“Először jártunk Önöknél, de szerintem nem utoljára. A recepción teljes körű tájékoztatást kaptunk, hogy mit merre találunk. A szobába belépve sem csalódtunk. Rend és tisztaság fogadott minket, az ásványvizes bekészítésnek nagyon örültünk. A wellness részleg egyszerűen fantasztikus, minden igényt kielégítő. A reggelinél és a vacsoránál is egyaránt megfelelő volt a választék. Vajpuha húsokat , nagyon finom köreteket, ízletes szószokat kóstolhattunk a vacsoránál. Sajnos rövid időt tölthettünk Önöknél, de nagyon jól telt a pihenésünk.”

2022. június 13.

“Az Önök szállodáját jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek,aki kedveli a tisztaságot,érdeklődik a gasztronómia iránt, pihenni,feltöltődni és gyógyulni vágyik. Külön szeretném kiemelni,megdicsérni az étterem dolgozóit, a vendégfogadást,az igényes kiszolgálást. Köszönjük szobakérésünk teljesítést,nagyon elégedettek voltunk. Tisztelettel: Hutmann Ildikó”

2022. április 20.

“Csodás 3 napot töltöttünk itt, biztos, hogy visszatérünk! :)”

2022. január 25.

“Erre volt szükségünk! Szuper hotel!!!”

2022. június 13.

“Férjemmel a Senior 60+ ajánlat keretében négy éjszakát töltöttünk a hotelben. Tökéletesen elégedettek voltunk mindennel.”

2021. december 23.

“A személyzet kedvességét és segítőkészen való hozzáállását mindenképpen kiemelném Szinten kiemelendő az ételek minősége és a szilveszteri gála vacsora egésze”

2022. január 03.

“Maximális elégedettség, szolgáltatás, személyzet kifogástalan, köszönöm az egész hetet!”

2022. február 28.

“Nagyon kellemes élmény volt megszállni Önöknél. Mind a szoba, az étterem, a wellness részleg és a személyzet is kifogástalan minőségű volt. Nagyon élveztük az ott töltött napokat. Biztosan visszatérünk még.”

2021. december 12.

“Nagyon szívesen ajánlom bárkinek aki szeretne egy csodálatos szállodában eltölteni pár napot. A személyzet nagyon kedves a szobák szépek és tiszták. Az ételek nagyon finomak voltak és a wellness is minden igényt kielégítő volt. Köszönünk mindent Hotel Európa Fit!”

2022. január 08.

“Nagyon megvoltunk elégedve minden szolgáltatással. A személyzet kifejezetten segítőkész, barátságos és kedves. Az apartman szobánk nagyon szép, tiszta, kényelmes volt 3 gyerekkel is. A medencéket is nagyon szerettük. Biztosan vissza fogunk még térni.”

2022. február 28.

“Szívesen ajánlom mindenkinek.”

2021. november 02.

“Nagyon jól éreztük magunkat, kedves alkalmazottak, szép szoba és finom ételek! Apartroom-ot béreltünk..szép tiszta, tágas volt..ár -érték arányban nekünk eddig ez a top Magyarországon...a Siófok Azur csalódás volt ehhez képest...”

2022. január 05.

“15 éve járunk ebbe a csodálatos szállodába ahol nagyon jòl érezzük magunkat.Nagyon jò a konyhája,nagyon kedves személyzet vesz körül ,nagyon kedves ,segìtőkész Mindenki!! Nagyon szeretjük a wellness részleget is ,a kedvencünk az ùszòmedence.Héviz nagyon kedves város ,jò ott sétálni!”

2022. április 21.

“Mindennel megvoltam elégedve. Tökéletes hely pihenés szempontjából.A személyzet kedvessége hihetetlenül jó érzés . A kinti medence nekem hideg, de ahogy lessz lehetőségem ujra megyek.”

2022. május 23.

“Nagyszerűen éreztük magunkat. A szoba tiszta volt és rendezett. Az ételek isteniek, a személyzet kedvessége és segítőkészsége is páratlan. Nagyon köszönjük!”

2022. február 07.

“Nagyon jól éreztük magunkat!”

2022. február 14.

Kövessen minket!