Árak ellenőrzése
HU
DE RU EN
Szezonális akció 24 570 Ft-tól /fő/éj
Wellness romantika pároknak 31 935 Ft-tól /fő/éj
Március 15. 28 860 Ft-tól /fő/éj
Pandémia utáni rehabilitáció 33 849 Ft-tól /fő/éj
Nőgyógyászati kezelések
Bőrgyógyászati kezelések
Csakraharmonizáló kezelés

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési nyilatkozat

Ön a Hévinvest Spa-Golf Zrt. Hotel Európa Fit****superior internet oldalán történő regisztrációval, a hírlevélre történő feliratkozással illetve vendégünkkénti bármely regisztrációjával, szolgáltatásaink igénybevételével időkorlát nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Hévinvest Spa-Golf Zrt. az Ön adatait kezelje, nyilvántartsa, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a jogszabályi előírások betartása mellett feldolgozza és felhasználja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a 'Hotel Európa Fit****superior , H-8380 Hévíz, Jókai u. 3.' címre, vagy az pr@europafit.hu email címre küldött levélben.

Amennyiben Ön mások nevében is regisztrál, úgy tekintjük, hogy rendelkezik felhatalmazásukkal, mely kiterjed az adatkezelési hozzájárulásra is. Adatkezelési hozzájárulás az is, ha az adatokat szerződéskötés szándékkal vagy a szerződés keretében bocsátja rendelkezésünkre. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) nyújthatja be.

1. A szolgáltató adatai:

2. Általános szabályok:

(a) Jelen “Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 8380 Hévíz, Jókai u. 3. szám alatt üzemeltetett Hotel Európa Fit szálloda szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval együttműködnek.

3. A szerződő fél:

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő és/vagy igénybe vevő természetes személy, jogi személy,  egyéb gazdálkodó szervezet. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

(b) A szolgáltató és a vendég a feltételek teljesülése esetén a szolgáltatási szerződés feleivé válnak, a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

(a) (a) A vendég szóban, írásban - levélben, telefaxon, e-mail-ben, honlapon keresztül vagy más elektronikus úton (f. pont) - küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül (hétvége és ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül - illetve az ajánlatban megjelölt opciós határidőig - írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltatói ajánlati kötöttség megszűnik.

(b) (b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - szolgáltatói írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta. A megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet. A szerződést keletkeztető, módosító és megszüntető jognyilatkozatokat a felek a magyar jogszabályok által szabályozott elektronikus úton is megtehetik.

(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
A szolgáltatót nem terheli szerződéskötési (szolgáltatási) kötelezettség A vendég ajánlatát, szolgáltatás iránti igényét indokolási kötelezettség nélkül visszautasíthatja.

(d) (d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ha a vendég a megrendelt úgynevezett extra – gyógyászati, kozmetikai és más – szolgáltatásokat nem veszi igénybe, és azokat az egyes szolgáltatások kapcsán biztosított határidőben nem mondja le, vagy a szolgáltató lemondási lehetőséget a szolgáltatás jellege miatt nem biztosít, a vendég az adott szolgáltatás díjának 50 %-ával egyező kötbért köteles fizetni.

(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

(g) A szolgáltató vagy vele jogviszonyban álló partnere által adminisztratív illetve technikai, informatikai hibából adódó téves, alacsonyabb ár illetőleg díjajánlat vagy közlés esetén a felek közti szerződés – közvetett és közvetlen szerződéskötés esetén egyaránt – csak akkor jön érvényesen létre, ha az a honlap szerinti árak, díjak legfeljebb 20 % mértékű csökkenését eredményezi. Ezt meghaladó téves ár, díjközlés esetén ajánlati kötöttség nem áll be, a szerződés elfogadó nyilatkozat esetén sem jön létre (nyilvánvaló akarathiba).

(i) A szálloda kedvezményeket egyedi megállapodás szerint, valamint az erre vonatkozó, a törzsvendégek kedvezményeit is rögzítő szolgáltatói szabályzatban határozza meg. Eltérő megállapodás, szabály hiányában alapelv, hogy a különböző kedvezmények egymás mellett nem érvényesíthetőek.

5. A lemondási feltételek:

(a) (a) 3 nappal érkezés előtt a foglalás kötbérmentesen lemondható, 3 napon belüli lemondás esetén 50 % kötbér kiszámlázásra kerül. Amennyiben a foglalás a kötbérmentesen lemondható időszakban kerül lemondásra, a befizetett előleget visszautaljuk, vagy annak összegéről szabadon felhasználható ajándékutalványt állítunk ki. Az érkezés előtt 3 napon belül történő lemondás esetén az előleg kötbérként kerül beszámításra és az összeg nem kerül visszautalásra.

(b) (b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így például akciós ajánlatai - foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

6. A szolgáltató által alkalmazott árak:

(a) (a) A szálloda szobaárai (Rack Rate) – a honlapon történő közzététel mellett - a szálloda recepcióján és a szállodai szobában kerülnek kifüggesztésre, a szolgáltató által nyújtott egyéb, a szállás szolgáltatástól eltérő szolgáltatások árai az adott szállodai részlegeken - így pl.: étterem, gyógyászat, szépségintézet, továbbá a szálloda honlapján - kerülnek kifüggesztésre, de azokról külön kérésre a recepción is felvilágosítás kapható.

(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott, továbbá azon szolgáltatások áraira sem, melyeket a vendég már megrendelt.

(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

(d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meg-határozni.

(e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.europafit.hu weboldalon is közzéteszi. A szálloda szolgáltatásait partnerek útján is forgalmazza. Ebből, továbbá a szezonalitásból, a deviza árfolyamok változásaiból, az akciók során alkalmazott árakból, egyéb gazdálkodási tényezőkből következően a szolgáltatások ára azonos időben is eltérhet. Emiatt a vendég a szolgáltatóval szemben igényt nem érvényesíthet, rá az általa kötött szerződés szerinti árak vonatkoznak.

(f) Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében, a szolgáltató aktuális jutalékszabályai szerinti mértékben lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

(i) A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét az aktuális szezonban a szálloda honlapján tünteti fel. A gyermekkedvezmény annak, aki nem töltötte be a 18. évét. Az életkor igazolását a szolgáltató a törvényes képviselőtől, kísérőtől kérheti. Ennek megtagadása esetén a szolgáltató felnőtt árakat alkalmazhat.

(j) Az (i) pontban meghatározott kedvezmények melletti esetleges egyéb kedvezményekről szóló tájékoztatót a szálloda recepcióján és/vagy a szállodai szobákban, valamint a szálloda honlapján található hirdetmény tartalmazza.

7. A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget két módon egyenlítheti ki:
Az előzetesen átutalással (valamint a holnapon szereplő aktuális fizetési lehetőségek valamelyikével), vagy érkezéskor a szálloda recepcióján bankkártyával, készpénzzel vagy azt helyettesítő cafeteria eszközökkel, a tartózkodás teljes időtartamára nézve egyenlíti ki.

(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:

(c) Szolgáltató a vendég a szálloda vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli. A vendég fogyasztási számlájának kiegyenlítését a szállodai recepción teheti meg a fogyasztását követően, ahol a szolgáltató munkatársai számlát készítenek a számlakészítésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

8. A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei:

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 15 órától foglalhatja el - check in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11 óráig - check out - köteles elhagyni.

(b) Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon a 9.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, vagy késői check out történik, extra díj kerül felszámításra, ennek aktuális mértékéről a rezerváció és a recepció ad felvilágosítást.

(c) A szolgáltató – külön díjfizetés ellenében - vendégei számára lehetővé teszi, hogy a szállodába – maximum szobánként kettő, egyedenként legfeljebb 35 kg-os és 60 cm marmagasságú - kutyáját bevigyék azzal, hogy a kutya a szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a szállodai szoba megközelítésére használhatja. Egyéb helyiségeket - pl.: étterem, wellness, stb. - a kutyák nem használhatnak. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a kutya mérete vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a fogadását megtagadni, valamint a tartózkodás alatt a létrejött szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. Előre be nem jelentett kutya esetén a szolgáltató szintén jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a kutya fogadásának megtagadására. Harci kutya (A Kormány, az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet -  Tvr. 5. §-ának (2) bekezdésében megjelölt veszélyes eb (pit bull terrier és keverékei), valamint a Tvr. 5. §-ának (4) bekezdése alapján veszélyesnek minősített eb) nem vihető be. A szolgáltató a Kutya Etikettben további  részletesebb, kötelező érvényű szabályokat határozhat meg.

(d) A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által a szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott károkért. A tartózkodás szabályainak megszegése, a károkozás a szolgáltatási szerződés vendégre is kiterjedő azonnali felmondását alapozza meg.

(e) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés “vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

(g) A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe. Azoktól, akikkel a szolgáltató a szerződést felmondani vagy a szolgáltatást megtagadni volt kénytelen, a jövőbeni ilyen igények teljesítse is megtagadható.

(h) A szolgáltató nagy figyelmet fordít a balesetek megelőzésére, különös tekintettel a csúszásvédelemre, ezért a szállodai szobákban csúszásmentes kád alátétet helyez ki, amelynek használta javasolt a tartózkodás ideje alatt. A használat elmulasztásából adódó balesetért minden felelősség a vendéget terheli. A szálloda közösségi tereiben történő takarítási folyamat alatt tábla hívja fel a figyelmet a csúszásveszélyre. A szolgáltató nem felel azokért a károkért, melyek figyelmeztetés és a csúszásveszély vagy más, jelzett veszély vendég általi figyelmen kívül hagyásából vagy a nem rendeltetésszerű igénybevételből erednek.

(i) A 18 év alatti vagy egészségi állapota miatt rászorult vendég nem hagyható szülői, kísérői felügyelet nélkül.
A gyermek animációs programok feltételezik a gyermekek aktív bevonását a programokba, ezért, amennyiben a gyermek szakképzett egészségügyi, vagy orvosi felügyeletet igényel, a szálloda megtagadhatja az animációs programokon való részvételét. (A szolgáltató nem rendelkezik mentális vagy testi betegségek, fogyatékkal élők ellátását célzó speciális szakmai tudással)

(j) A szállodának nem áll módjában nővérfelügyeletet, ápolót  biztosítani a vendég tartózkodása alatt, a szolgáltatások igénybevétele a szükséges képességek, adottságok megléte esetén lehetséges.

9. A szolgáltatások biztosítása:

(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából - különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák - nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.

(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég kártérítési igénnyel nem léphet fel.

10. A vendég jogai:

(a) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

(b) A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

11. A vendég kötelezettségei:

(a) A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

(b) A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak és megfelelően, a ház rendjét betartva viselkedjenek a szolgáltató szállodájában.
A kiskorú, vagy más okból nem teljes cselekvőképességű személy károkozásáért – függetlenül attól, hogy a károkozó magatartásra felügyelete alatt vagy azon kívül kerül sor – a szállodában tartózkodó felnőtt szülő, kísérő köteles minden károsult irányába helytállni.

(c) A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

(d) A vendég saját ételt-italt a szolgáltató szállodájának vendéglátó egységeibe nem hozhat be, továbbá a kifüggesztett éttermi szabályzatot mindenkor köteles betartani.

12. A vendég kártérítési felelőssége:

(a) A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek károkozó magatartása miatt.

(b) A vendég kártérítési (megtérítési) kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni. A kártérítési kötelezettség a szálloda területén, kertjében, a garázsban, a kültéri szállodai parkolóban, a járművekben, egyéb vagyontárgyakban okozott károkra egyaránt kiterjed. Fennáll a kötelezettség a biztosító által nem térített károkra nézve is.

13. A szolgáltató jogai:

(a) Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.

(b) Vagyon- és balesetvédelmi okokból a szálloda egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer a törvényi szabályozásnak megfelelően tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

(c) A szálloda területén a szállodai vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülnek lebonyolításra. A programokról fotó- és videófelvételeket készíthet a szálloda munkatársa, vagy a szálloda által az erre a feladatra igénybevett vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken. A szálloda az adatvédelmi és személyiségi jogokhoz fűződő érdekek érvényesítésére törekszik, azonban a felvételeken szerepelő felismerhetetlenséget garantálni nem tudj. A  szolgáltató ebből fakadóan, vagy más vendég által készített fotók, videók közreadása miatt nem vállal felelősséget.

14. A szolgáltató lényeges kötelezettségei:

(a) A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

(b) A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

15. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.

(b) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t, ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

(d) A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a vendég a káresetet a szolgáltató recepcióján. Távozást követően a szállodai tartózkodás alatt bekövetkezett és felismert kár miatti igény nem érvényesíthető a szolgáltató felé való, távozás előtti bejelentés elmulasztása esetén. Távozás után felismert kár érvényesítésének határideje a felismeréstől számított 30 nap, módja írásbeli kárbejelentés.  Távozás után 90 nappal kárigény nem érvényesíthető (jogvesztő határidő).

(e) A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezte azokat el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke ebben az esetben a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb ötvenszerese.

(f) A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. A bizonyítási kötelezettség a szolgáltató kártérítési felelősségére nézve – a letéti felelősségen kívül - a vendéget terheli.

(g) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során, az azokban bekövetkezett vagy általuk okozott károkra nézve.

(h) A szálloda által szervezett fakultatív, sport, ügyességi, animációs programokon való részvétel saját felelősségre történhet, a résztvevők fizikális és egyéb szükséges képességének, készségének, ismeretén alapuló saját döntése szerint.

16. A vendég betegsége, halála:

(a) Abban az esetben, ha a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles az orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálláshely elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.

16.1 A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos szabályok

(a)A szálloda valamennyi szolgáltatását, ideértve a szobaszolgáltatást is, csak fertőzés- és tünetmentes vendégek vehetik igénybe

(b) Amennyiben a vendég a szállodai tartózkodása során a fertőzésre jellemző tünetek bármelyikét (láz, száraz köhögés, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara) észleli magán, köteles erről haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a szállodát.

(c) A haladéktalan tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a vendég felelősséggel tartozik.

(d) A szálloda a fertőzésgyanús vendéget teszteli, amit a vendég köteles tűrni.

(e) Pozitív teszteredmény esetén a szálloda az illetékes járási hivatal értesítése mellett jogosult:

16.2 Általános eljárásrend fertőzésgyanús esetekben:

(b) A vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

17. Szállodában felejtett értékek:

A vendégek szállodában felejtett értéktárgyai, pénze, egyéb dolgai kapcsán a szolgáltató felelősségét kizárja, utánküldési kötelezettség nem terheli. A szolgáltató a talált tárgyakat 30 napig őrzi, a tulajdonosnak tulajdonjogának igazolása esetén kiadja. A szolgáltató őrzési, utánküldési költségeit felszámíthatja. A 30 nap leteltével a szálloda a talált tárgyakat a jegyzőnek átadja.

18. Titoktartás:

(a) A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek szabályai szerint eljárni.

19. Vis maior:

(a) Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

20. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

(a) A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V.  törvény - Ptk. - rendelkezéseit és az egyéb magyar jogszabályokat kell  alkalmazni.

(b) A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Keszthelyi Járásbíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Zalaegerszegi Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

21. Vegyes rendelkezések:

(a) Jelen általános szerződési feltételek 2018. január 3. napjával lépnek hatályba. Rendelkezéseit az egyedi szerződések szabályaival együtt kell alkalmazni.

Hévíz, 2021. december 13.

4.9/5
235 értékelés
Tisztaság
99%
Kényelem
97%
Személyzet
98%
Ár-érték
94%
Szoba
97%
Étterem
96%
Elhelyezkedés
99%
Megközelíthetőség
99%

Ezért szeretnek vendégeink

“A személyzet nagyon figyelmes és kedves volt, a reggeli bőséges. Az egyetlen probléma az volt, hogy a kinti medence nagyon hideg volt a tartózkodásunk alatt valamilyen cső meghibásodása miatt, ezért azt nem tudtuk kipróbálni. Nagyon sajnáltuk, mert pont azért eset az Önök szállodájára a választásunk a többivel szemben, mert a kinti medencét is lehet elvileg használni télen.”

2021. december 01.

“Mindennel maximálisan meg voltunk elégedve! Köszönjük szépen!”

2021. november 01.

“Szilveszterrel kapcsolatban lenne észrevételem. A műsor fergeteges volt, de nagy csalódás volt számunkra, hogy állva kellett végig nézni ( élvezni) !!! Hosszú évek óta Önöknél szilveszterezünk, eddig kényelmesen vacsora után ülve csodálhattuk a műsort. Szeretnénk még megjegyezni, hogy díszítés nagyon tetszett! Az ételek nagyon finomak voltak. Ha megenged még egy észrevételt (ez már lehet, hogy már túlzás megjegyzés) érkezéskor a szobánkban személyre szóló üdvözlő kártyát kaptunk, ami igen jól esett! Nagy tisztelettel: Ulrik György és felesége, valamint Dr. Kőrösi Géza és felesége”

2022. január 08.

“Férjemmel a Senior 60+ ajánlat keretében négy éjszakát töltöttünk a hotelben. Tökéletesen elégedettek voltunk mindennel.”

2021. december 23.

“Sogoromék és barátaim is Magyarországon csak az Europafit Hotelben érzik nagyon jól magukat. A szálloda teljes személyzetének teljes elismerésem és köszönetem. Gratulálunk a szálloda vezetőségének,márciusban újra találkozunk. Üdvözlettel Szatmári Tamásné és Szatmári Tamás”

2021. október 31.

“Szuper volt, köszönjük!”

2022. január 14.

“Minden nagyon jo volt, Szoba nagyon tiszta volt, étel is finom volt.”

2022. január 09.

“Szívesen ajánlom mindenkinek.”

2021. november 02.

“Kilátással a tetôre? Lehet hogy Minden szoba foglalt volt? A szakácsok és AZ éttermi személyzet 10 pontos! ”

2021. december 08.

“Első alkalommal voltunk a szálloda vendégei. A tapasztalataink nagyon jók voltak az eltöltött 4 éjszaka során. A szoba tisztasága, felszereltsége is rendben volt. Az ételek mind minőségileg, mind választék szempontjából is nagyon rendben voltak, nagyon ízletesek voltak. Sajnos azonban a diák felszolgálók nem mindig figyeltek a használt teritékek leszedésére. A személyzet nagyon kedves és segítőkész volt. Nem utoljára jártunk Önöknél.”

2022. január 19.

“Nagyon jó volt. Érkezeskor mindig úgy érzem, hogy hazáértem.”

2021. október 31.

“Nagyon tiszta, kedves dolgozok, kis gyermekes csaladkent is tokeletes, finom Etelek.”

2021. december 18.

“Minden kiváló, az éttermi szolgáltatás magasan viszi a hotellel kapcsolatos elégedettségünk. Az menü kiváló, a felszolgálás osztályon felüli, a kollégáik nagyon kedvesek, figyelmesek. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ A wellness részleg szuper mint mindig, kicsit hiányoltam a szauna felöntéseket. Remélem majd visszatér ez a szép hagyomány! A személyzet minden területen kedves figyelmes, udvarias. Az egyetlen negatívum a Vitalium Health gyógyászati központ. 4 különböző masszázson is resztvettünk, ebből három értékelhetetlen volt, mind a masszázs szolgáltatás, mind az emberi hozzáállás. Sajnos korábbi években is ezt tapasztaltuk.”

2021. december 28.

“N agyon szeretjük ezt szállodát,évek óta visszatérő vendégek vagyunk.Nagyon kedves személyzet,szuoer konyha,mindenki talál kedvére megfelelőt,nagyon finomak az ételek,kedves kiszolgálás van.Imádjuk az úszómedencét,kellemes a víz hőmérséklete,jó benne úszni.Hévíz egy nagyon kedves városka,jó nagyokat lehet ott sétálni.alig várjuk,hogy újból visszarérjünk'”

2022. január 03.

“Mindennel elégedettek voltunk,minden ragyogott a tisztasagtól, az ott dolgozók kedvesek,közvetlenek voltak jól éreztük magunkat”

2021. december 05.

“Fantasztikusan éreztük magunkat, mindennel elégedettek voltunk”

2022. január 10.

“Nagyon jól éreztük magunkat, kedves alkalmazottak, szép szoba és finom ételek! Apartroom-ot béreltünk..szép tiszta, tágas volt..ár -érték arányban nekünk eddig ez a top Magyarországon...a Siófok Azur csalódás volt ehhez képest...”

2022. január 05.

“Ajánlom mindenkinek!!! 8x5 ez egy megérdemelt lelkiismeretes csapatnak köszönhető!! Köszönöm párommal együtt ezt a szuper2021-2022.váltást nagyon vigyáztok mindenre és ezért **5-ös. Maradok mindig elismerő vendégetek Lajos és párja Ildikó. 2021.12.29-2022.01.02 ”

2022. január 03.

“Már nem első alkalommal jártunk a szállodában. Mivel korábban is mindennel meg voltunk elégedve, így szívesen tértünk vissza most is. Legközelebb is a Hotel Europa Fit-et fogjuk választani kikapcsolódásunk helyszínéül.”

2021. november 02.

“Nagyon jó a konyhájuk!!”

2021. december 28.

“Jo kis szálloda:) bár a wellness részlege nem túl gyerekbarát, de az animációs programok kárpótoltak ezért.”

2021. október 31.

“Udvarias segítőkész személyzet, tisztaság mindenhol, kitűnő konyha, nagyon jó elhelyezkedés.”

2021. december 06.

“Mindennel meg voltunk elégedve. Mivel többször megszálltunk már az előző években a szállodában, és tudatosan választjuk, örülnénk ha némi (5-10%) kedvezménnyel honorálnák következő látogatásunk. Köszönettel, üdvözlettel, Molnár Péter”

2022. január 10.

“Szerethető szálloda, harmadszor voltunk, most sem csalódtunk.”

2021. december 09.

“Nem véletlenül jöttünk vissza ötödjére ! Jövő nyáron találkozunk !”

2021. november 03.

“Én ilyen profi szállodával még nem találkoztam. Kedves és nagyon figyelmes személyzet. Minden centiméter felújítva és tisztán tartva. Az étkezések pedig torony magasan a legjobbak amit valaha szállodában ettem. Nem elégszik meg a hely a csak "jó"-val. nagybetűs KIVÁLÓ az egész.”

2021. december 07.

“Többször visszajárunk ,nagyon szeretjük”

2021. november 04.

“Nagy elismerésem a Séfnek. Sok marha pörköltet ettem már, de olyan marha-pofa pörköltet még nem. Egyszerüen zseniális volt.”

2021. december 02.

“Gyermekprogramok inkább kisebb gyereknek vannak szabva , a 9-12 éves korosztálynak csak a játék konzolok élvezhetőek, a külön próbálok nem.”

2021. november 01.

“Nagyon jól éreztük magunkat Önöknél. A szobánk igényesen berendezett, tiszta és kényelmes volt. Az ételek is minden minden igényünket kielégítették.”

2021. november 03.

“Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén sem csalódtunk az Europa Fit Hotelben. A szobák tiszták, komfortosak, jól felszereltek, a wellness részleg minden kívánságot kielégített. A szaunák, a fürdők, az ételek, a kiszolgálás fantasztikus és családias, a személyzet udvarias, értik a dolgukat. Az élő koncertek izgalmasak, hangulatosak és ünnephez illőek voltak. Külön kiemelendő Erika gyógytornász és kirándulás vezető színvonalas munkássága. Jövő karácsonykor is itt a helyünk.”

2021. december 31.

“Szavakba nemlehet leirni annyira tetszet az ellátas.Az ukrán ismerősnek is nagyon tetszet gondolm március hónap 2022 ha nem jön közbe semi találkozunk.Mégegyszer kösz Europa Fit. Tisztelettel a Dancs család.”

2021. december 15.

“Imádtunk minden ott töltött percet, nagyon szépen felújitott szobák, kiemelkedően kedves személyzet, szuper ételek.”

2022. január 10.

“Születésnapomon (12.25.) megleptek egy kis tortával, köszönöm kedvességüket, nagyon jól esett! BÚÉK! Zöldi Gábor”

2021. december 28.

“Nagyon szívesen ajánlom bárkinek aki szeretne egy csodálatos szállodában eltölteni pár napot. A személyzet nagyon kedves a szobák szépek és tiszták. Az ételek nagyon finomak voltak és a wellness is minden igényt kielégítő volt. Köszönünk mindent Hotel Európa Fit!”

2022. január 08.

“Minden tökéletes volt, mint mindig!”

2021. december 01.

“Egy hosszú hétvégét töltöttünk el férjemmel kettesben a szállodában. Tapasztalatunk alapján a szálloda nem 4 csillagos, hanem inkább 5 csillagos színvonalat képvisel. TIsztaság makulátlan, az összes dolgozó udvarias, előre köszön a vendégeknek, a bárban dolgozó kolléga is nagyon udvarias, a chef ételei teljesen elvarázsoltak minket, az ételek nagyon jó minőségűek, frissek, választékosak. A szobák teljesen felújítottak, a wellness részleg szuper, minden igényt kielégít. Voltunk már több helyen, de ez a szálloda nálunk a TOP 2-ben benne van. Annyit üzenek a szauna mesternek, hogy legközelebb legyen illó olaja. Bár a következő alkalommal remélem mi sem hagyjuk itthon. :) Jövőre biztosan visszatérünk! Györgyi és Hugó Budakesziről”

2021. december 16.

“Nagyon remek szálloda minden tekintetben‼️”

2022. január 17.

“CSodálatos egy hetet töltöttünk a Hotel Europában.Mindennel nagyon megvoltunk elégedve.Ettől jobbat nem is tudunk elképzelni.Úgy megyünk Önökhöz,mintha haza mennénk.Aminek különösen örültünk,hogy az emeleti gőzszaunát bekapcsolták,mivel a földszinti elromlott. A szobánk nagyon kényelmes,és ragyogó tisztaság van. Segítőkész kedves személyzet,minden dolgozójuk. Az étteremben bőséges a választék,és nagyon finomak. Gratulálok Önöknek,hogy ilyen csodálatos hotelt működtetnek. Sajnos ez nem mondható el minden welness hotelra. Húsvétra ,ha semmi nem jön közbe,ott vagyunk. Nagyon jó egészséget kívánunk Önöknek.”

2022. január 18.

“Az 5.0-ás értékelésből is kiemelendő a séf átlagon felüli hozzáértése és hozzáállása a táplálék-intoleranciával érkező vendégek ellátásában, amely még a csúcsra járatott hosszú hétvégén is teljeskörű volt. Amin változtatnék: a kávézó nyitvatartása, pontosabban nyitása, mert 10-ig, illetve 11-ig várni egy jó reggeli kávéra, elég hosszú idő (az étteremben hozzáférhető kávé sem az ízt, sem a kávézás élményét nem váltja ki:-)”

2021. november 08.

“Először jártunk az Önök szállodájában és nagyon elégedettek voltunk mindennel. A wellness részleg szuper, talán csak egy kis kis negatívum, hogy az élménymedence vize nem felelt meg a kiírt hőmérsékletnek és kicsit hideg volt. Az ételek nagyon-nagyon finomak és ízletesek voltak, bőséges választékkal. A személyzet nagyon kedves és segítőkész volt. Az apartmanszoba nagyon szépen felújított és tágas, talán annyit lehetne javítani, hogy a fürdőben a ventilátor külön kapcsolható legyen, mert nagyon hangos. Összességében szuper hely, imádtuk, bármikor visszatérnénk.”

2021. december 06.

“Kedves Hotel! Nagyon jól éreztük magunkat Önöknél! Minden szuper volt! Csak azért nem 5-ös, mert ha olcsóbb lenne, akkor gyakrabban mennénk, és Önöknek is jobb lenne ha nagyobb kihasználtság lenne. És ahogy a közmondás is tartja: .." a legdrágább szoba, a ki nem adott szoba!" ,) Mindenkinek ajánlani fogom a hotelt! Minden jót kívánva!”

2021. december 28.

“Ebbe a szállodába 15 éve minden évben eltőltöttem 8 napot és azt tapasztaltam, hogy évről - évre emelik a színvonalat színe mindenterületen. Aki pihenni és gyogyúlni akar annak feltétlen ajánlom, de aki pár napos kikapcsolódást akár, az sem fog csalódni ”

2021. december 09.

“Fantasztikus szálloda, mondhatnám az eddigi legjobb. Visszatérő vendégként még mindig lenyűgöz.Ajánlom mindenkinek tiszta szívből.”

2021. december 07.

“Visszatérünk”

2022. január 09.

“Minden nagyon klassz volt! Kivéve egyet, hogy a wellness részlegen egy kicsit hűvös volt. De a szoba az ételek a személyzet minden kiváló volt.”

2021. december 31.

“Kedves Eurapafit Csapat! Nagyon jó éreztük magunkat Önöknél. Visszajáró vendégként elmondthatom, hogy talán ez volt a legjobb karácsonyunk Önöknél. Gyönyörű szobát kaptunk, nagyon szép lett a felújított rész. Külön köszönetet mondunk, hogy végre vihettük a kutyánkat is - nélküle nem tudjuk elképzelni a karácsonyt. A személyzet kedvessége, és segítőkészsége is kiemelkedő volt. Nem tudok negatív kritikát írni, mindenki hozzáállása a magas színvonalról tanuskodott. A takarító személyzet is nagyon kedves volt, a recepción is mindig segítséget kaptunk, a pincérekről szintén. A szakácsokat nem tudom eléggé dícsérni, minden nagyon szuper volt. Örülök, hogy a vezetőváltással maradtak ismerős arcok, jó volt ezt tapasztalni. Köszönjük az ajándékot is, nagyon kedves gesztus volt. Nekem személy szerint hiányzott az ajándék bejgli a szobában :) , de ez nem von semmit le az eltöltött idő minőségéből. Köszönjük szépen az eltöltött időt, hamarosan újra találkozunk.”

2021. december 29.

“Korrekt foglalási lehetőségek, precíz, megbízható ügyintézés. Csodálatos kezelések és wellness, pazar éttermi választék, ínycsiklandozó ételek, előzékeny, udvarias személyzet! Köszönjük!”

2021. október 31.

“Végtelenül kedves személyzet, a szoba maximálisan tiszta és felszerelt. Minden adott volt a tökéletes pihenéshez. Ott hagytunk egy személyes tárgyat a szobában, amikor jeleztem, a recepción mindent megtettek, hogy megkeressék. Hálás vagyok a segítőkészségért.”

2021. december 14.

“Nagyon kellemes élmény volt megszállni Önöknél. Mind a szoba, az étterem, a wellness részleg és a személyzet is kifogástalan minőségű volt. Nagyon élveztük az ott töltött napokat. Biztosan visszatérünk még.”

2021. december 12.

“Szuper hely, kényelmes szobák, finom ételek.”

2022. január 01.

“Minden jó volt a szoba valóban olyan mint a képeken és párommal nagyon jól éreztük magunkat. A személyzet segítőkész és kedves volt az ételek ízletesek és választékosak. Wellness részlegben a nagyobb medence lehetne 2-3 fokkal melegebb :) A karácsonyi dekorációért külön elismerés nagyon ízléses és igényes volt.”

2021. december 29.

“Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük!”

2021. november 02.

“A fenti értékelés csak a szállodára vonatkozik, nem látok wellness kérdéseket. A wellness is nagyon jó, régóta igénybe vesszük. Minden megvan egy helyen, viszont a gyógyvíz összetétele korábban ki volt függesztve a gyógymedence mellett. Most már nem látjuk. (vagy nem jó helyen keressük) Több tájékoztatást szívesen látnék, pl. szobai szórólapon, mert egyes vendégek bizony néha megfeledkeznek a kulturált viselkedésről. Fura, hogy a fenti natúr szauna (ezt vesszük igénybe) átlátszó ajtó, ablak mögött van, a lenti textiles (?) szauna pedig jobban szeparált. Egyértelművé kellene tenni, hogy a textiles szaunában szabad(?) natúr szaunázni, de a natúr szaunában nem szabad "textil szaunázni".”

2022. január 03.

“Visszatérő vendégek vagyunk.Nagyra értékeljük a szálloda dolgozóinak segítőkészségét, az udvariasságot,a finom ételeket. Karácsonykor a pazar éttermi kínálaton kívül még ajándékkal is kedveskedtek. Az odalátogató turisták sajnos nem minden esetben járulnak hozzá a pihenni vágyók teljes nyugalmához.Gondolok itt a termál medencében való hangoskodásra,amelyet talán néhány felirat kihelyezésével mérsékelni lehetne. A legtöbb élményünk pozitív volt. Köszönjük.”

2021. december 27.

“A személyzet kedvességét és segítőkészen való hozzáállását mindenképpen kiemelném Szinten kiemelendő az ételek minősége és a szilveszteri gála vacsora egésze”

2022. január 03.

“A Hotel Európa Fit rövid időn belül a kedvencemmé vált, kiváltotta az előzőleg általam legjobban kedvelt szállodát. Biztos, hogy rendszeresen visszatérő vendég leszek. A legnagyobb vonzereje - minden más kifogástalan szolgáltatása mellett -, a kimagaslóan figyelmes személyzet.”

2021. december 07.

“Fantasztikus jo hely....es a konyha tokeletes”

2022. január 11.

“Köszönjük szépen a vendéglátást, nagyon jól éreztük magunkat! Külön köszönet a Pincérek kedvességéért, segítőkészségükért! Üdvözlettel: P. Tímea”

2022. január 03.

“Tökéletes volt minden, kedvenc szállodánk lett!”

2021. december 12.

“Nagyon jól éreztük magunkat, visszatérünk !”

2021. december 30.

“Ami számunkra a legfontosabb, tökéletes tisztaság volt. A személyzet hozzáállása és szakmaisága megkérdőjelezhetetlenül a legmagasabb színvonalú Magyarországon. (A szálloda szakmai elismertsége nem véletlen, tapasztaltuk.) Az ételválaszték csodálatos, a bár kínálata szintén tökéletes. Egyetlen dolog, amiben szerintünk javítani lehetne, hogy a téli időszakban az étteremben tartózkodás után a ruhánkba beivódott az ételszag. Ennek megoldása szerintünk még fontos lenne.”

2021. december 28.

“Foglaláskor nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, kielégítő válaszokat kaptam. Érkezéskor szintén barátságos fogadtatásban részesültünk. Gratulálunk!”

2021. október 29.

Kövessen minket!